strona główna archiwum
PATENTY I LICENCJE MOTOROWODNE
Zygfryd Klimek

Podstawą prawną do prowadzenia szkolenia i przyznawania patentów i licencji motorowodnych jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 12.09.97 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa [Dz.U.Nr 112 z 24.09.1997 r. poz. 729]. Rozporządzenie to określa szczegółowe wymogi, kwalifikacje i sposób uzyskiwania uprawnień, zasady ich nadawania, zawieszania i cofania, wzory dokumentów stwierdzające te uprawnienia i kwalifikacje oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy uprawianiu żeglarstwa na jachtach żaglowych i motorowych.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem osoby prowadzące jachty motorowe powyżej 5 kW (6,67 KM) powinny posiadać odpowiedni patent motorowodny, przy czym jachtem motorowym jest statek o napędzie mechanicznym przeznaczony do uprawiania sportu i rekreacji. Za jacht motorowy uważa się również skuter wodny, łódź pneumatyczną i poduszkowiec.

Ustalono następujące patenty i licencje:


1) patent sternika motorowodnego [st.mw.];
2) patent starszego sternika motorowodnego [s.st.mw.],
3) patent morskiego sternika motorowodnego [m.st.mw.],
4) patent kapitana motorowodnego [k.mw.],
5) patent motorzysty motorowodnego [mot.mw.],
6) patent mechanika motorowodnego [mech.mw.],
7) licencja na holowanie narciarza wodnego [lic.hol.nw.],
8) licencja na holowanie statków powietrznych [lic.hol.st.pow.].

Warunkiem uzyskania odpowiedniego patentu jest:

– ukończenie 12 lat przy ubieganiu się o patent sternika lub 18 lat przy ubieganiu się o patent starszego sternika motorowego oraz 19 lat przy patencie morskiego sternika motorowodnego. Młodzież do 18 roku życia powinna przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie żeglarstwa na jachtach motorowych.
– zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa na jachtach motorowych;
– umiejętność pływania;
– odbycie kursu szkoleniowego. Odpowiednie uprawnienia potrzebne są żeglarzowi motorowodnemu nie tylko do prowadzenia jachtu motorowego, ale także do holowania np. narciarza wodnego lub lotni.

Przy ubieganiu się o patent lub licencję wyższego stopnia wymagane są następujące dokumenty:

– na starszego sternika motorowodnego:
patent sternika motorowodnego co najmniej przez 1 rok oraz staż 200 godz. pływań (lub odbycie kursu szkoleniowego);


– na morskiego sternika motorowodnego:
patent starszego sternika motorowodnego oraz staż 600 godz. pływań przynajmniej w 3 rejsach morskich, w tym jeden z rejsów musi odbyć się po wodach pływowych o skoku powyżej 1,5 m;


– na kapitana motorowodnego:
patent morskiego sternika motorowodnego oraz staż 800 godz. uzyskany w co najmniej 2 rejsach morskich (po uzyskaniu patentu morskiego sternika motorowego), w tym co najmniej 400 godz. samodzielnie;


– na motorzystę motorowodnego:
patent sternika motorowodnego oraz staż 200 godz. w obsłudze silnika o mocy nie mniejszej niż 36,8 kW (50 KM);


– na mechanika motorowodnego:
patent motorzysty motorowodnego oraz staż 200 godz. w obsłudze silnika o mocy nie mniejszej niż 73,6 kW (100 KM); (wymagany udział w rejsach i staże mogą być poświadczone przez kapitana jachtu z odpowiednim patentem motorowodnym lub przez pisemne oświadczenie własne na podstawie wpisów w dziennikach jachtowych lub w książeczce motorowodnej).


– świadectwo egzaminu przed odpowiednią komisją egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Polskiego Związku lub Okręgowych Związków Motorowodnych i Narciarstwa Wodnego

Uprawnienia motorowodne:


– Patent sternika motorowodnego uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych z silnikiem o pojemności do 1000 cm3 po wodach śródlądowych bez ograniczeń, jednakże do osiągnięcia 16 roku życia pod nadzorem i za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów oraz do prowadzenia jachtów motorowych z silnikiem o pojemności do 1000 cm3 w regatach i na treningach po wodach morskich pod nadzorem. – Patent starszego sternika motorowodnego uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz do prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 24 m po morskich wodach wewnętrznych i w żegludze po wodach morskich do 20 Mm od brzegu.

– Patent morskiego sternika motorowodnego uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz do prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 24 m po wodach morskich.

– Patent kapitana motorowodnego uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych i morskich bez ograniczeń.

– Patent motorzysty motorowodnego uprawnia do pełnienia funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowych z silnikiem o mocy do 184 kW (250 KM) oraz do pełnienia funkcji pomocnika kierownika maszyn na jachtach motorowych z silnikiem o mocy 441 kW (600 KM).

– Patent mechanika motorowodnego uprawnia do pełnienia funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowych z silnikiem o mocy do 441 kW (600 KM), pomocnika kierownika maszyn na jachtach motorowych z silnikiem o mocy powyżej 441 kW oraz do kierownika maszyn na jachtach motorowych z silnikiem o mocy powyżej 441 kW, po wykazaniu się stażem co najmniej 600 godz. pływania na jachtach motorowych z silnikami o mocy 184-441 kW.

– Licencja holowania narciarza wodnego uprawnia do holowania narciarza wodnego oraz innych nawodnych obiektów pływających, w tym pneumatycznych („banany”).

– Licencja holowania statków powietrznych uprawnia do holowania spadochronu, lotni, spadolotni, wiroszybowca i innych podobnych obiektów.

Fot. z arch. Water Power

 

Za prowadzenie jachtu pod nadzorem uważa się żeglugę w porze dziennej na akwenie, na którym prowadzona jest obserwacja ciągła, przy zapewnieniu możliwości podjęcia na tym akwenie natychmiastowej akcji ratowniczej z wykorzystaniem łodzi ratunkowej oraz odpowiedniego sprzętu ratunkowego i wyposażenia technicznego. Osoba prowadząca nadzór musi posiadać co najmniej patent starszego sternika motorowodnego. Młodzież do 18 roku życia powinna przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie żeglarstwa na jachtach motorowych. Kursy szkoleniowe mogą prowadzić kluby lub stowarzyszenia należące do Polskiego lub Okręgowych Związków Motorowodnych. Organizator kursu musi posiadać odpowiednią kadrę instruktorską, pomoce dydaktyczne, sprzęt oraz urządzenia gwarantujące właściwe przekazywanie programowych wiadomości.

 

Poprzednia

Następna

1999 Wszystkie prawa zastrzeżone